Industrieweg 2 - 4

1775 PV Middenmeer 

+31 224 582886

Bereikbaar tijdens kantoortijden

info@budget-food.nl

Meer informatie of vragen? Mail ons.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Onderstaande algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap “Winstpallet B.V.”, gevestigd te Schagen, gemeente Schagen, (hierna: verkoper), zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van verkoper en alle overeenkomsten betreffende levering van zaken of het verrichten van diensten, gesloten tussen verkoper en kopers van zaken of diensten (hierna: koper).
1.2 Voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding verwijst naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan middels de algemene voorwaarden van verkoper, uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk plaatsvinden en gelden slechts voor dat ene bepaalde geval.

Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door koper aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Orders kunnen telefonisch, via e-mail, internet of schriftelijk worden doorgegeven. Bij telefonische opgave zend verkoper de bevestiging onverwijld per telefax of e-mail aan de koper.
2.3 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door bevestiging door verkoper van de door koper opgegeven order, dan wel door de feitelijke uitvoering daarvan.
2.4 Het risico van misinterpretatie van telefonisch opgegeven orders, die niet voor de uitvoering nadrukkelijk door de koper zijn bevestigd, is voor rekening van koper.

Prijzen

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen tenzij anders vermeld. Bijzondere extra inklaringskosten en/ of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van koper.
3.2 Indien na de totstandkoming van enige verkoopovereenkomst een prijsverhoging intreedt, bijvoorbeeld door verhoging van invoerrechten, belastingen, prijsverhogingen door de fabrikant/ importeur e.d., is verkoper gerechtigd zijn prijzen dienovereenkomstig aan te passen, en de prijsverhoging in rekening te brengen bij koper.

 

Levertijden

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2 Indien de niet tijdige levering een gevolg is van stagnering in de toelevering aan verkoper, wordt de overeenkomst gedurende deze stagnering tussen partijen opgeschort, beide partijen hebben alsdan na schriftelijke in gebreke stelling over weer het recht en de bevoegdheid om de overeenkomst zonder enige schadeloosstelling te ontbinden.

 

Kwaliteit en omschrijving

5.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als tussen partijen is overeengekomen.
5.2 De verkoper staat er niet voor in dat de doorgeleverde goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Aangezien verkoper zich heeft toegelegd op de inkoop en doorlevering aan kopers van zogenaamde bulkpartijen, zowel food als non-food, tegen scherpe prijsstelling, welke prijsstelling is afgestemd op de aantallen maar in voorkomend geval ook op beperkte houdbaarheid van de zaken, zal verkoper jegens koper geen enkele aanspraak kunnen doen gelden voor het geval een tijdig aan koper geleverde partij zaken nadien de houdbaarheidsgrens overschrijdt. Overschrijding van houdbaarheidstermijnen van door verkoper tijdig geleverde zaken, is derhalve uitsluitend voor rekening en risico van koper.
5.4 In het geval dat de goederen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper ze heeft aangekocht dient de koper zich rechtstreeks tot de fabrikant van de goederen te wenden of degene aan wie de ongeschiktheid kan worden toegerekend.
5.5 Geringe afwijkingen in model, hoeveelheid, vorm of kleur e.d. geven koper niet het recht de overeenkomst te annuleren, noch recht op schadevergoeding.

 

Verpakking en verzending

6.1 Verkoper draagt zorg voor verpakking en aflevering van de zaken op een wijze die bij levering van betreffende zaken passend is. In ieder geval wordt de wijze van verpakking en aflevering welke door de toeleverancier van verkoper heeft plaatsgevonden passend geacht.
6.2 De zaken zullen door verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
6.3 Wanneer verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde- al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een voldoening van een waarborgsom- ter beschikking heeft doenstellen, is koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden aan verkoper, bij gebreke waarvan de koper aan verkoper schadevergoeding verschuldigd is.
6.4 Indien om welke reden ook koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending dan wel al bij koper zijn aangeboden, zal verkoper voor zover zijn opslag mogelijkheden dat toelaten, de zaken in afwachting van levering aan koper opslaan. Deze opslag is geheel voor rekening en risico, met name doch niet uitsluitend met betrekking tot de houdbaarheid van de zaken, voor koper.
6.5 Retourneren van pallets: als u pallets mee terug wilt geven dan kan dat. U kunt het aantal pallets dat u geleverd krijgt ook mee teruggeven. Wilt u meer pallets dan u geleverd krijgt mee retour geven dan graag 2 dagen voor levering doorgeven aan info@winstpallet.nl zodat wij ons transportbedrijf kunnen inlichten.

 

Betaling

7.1 Betaling van verkochte zaken en diensten geschiedt op factuurbasis onder rembours à contant, dan wel per bank- of giro overschrijving binnen 7 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn, koper is nadien derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders, incassobureaus alsmede administratiekosten zijn in dat geval voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten, bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag, onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten.
7.2 Koper heeft niet het recht op enige korting of compensatie, tenzij schriftelijk uitdrukke¬lijk anders is overeengekomen.
7.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, dan behoudt verkoper zich het recht voor vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag een interest van minimaal 1,5% per maand of een gedeelte van een maand in rekening te brengen, onverminderd het recht tot invordering.

 

Eigendomsvoorbehoud.

8.1 Door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van al zijn vorderingen met betrekking tot de levering heeft plaatsgevonden en ingeval dat op rekening- courant basis wordt geleverd, totdat vereffening van het eventueel ten laste van de koper komend saldo heeft plaatsgevonden. Koper draagt aansprakelijkheid en risico voor het geleverde vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking wordt gesteld.
8.2 Koper is vóór de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten, niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden of te vervreemden.
8.3 In geval van gerede twijfel, een en ander uitsluitend ter beoordeling van verkoper, omtrent de betalingscapaciteit van koper, is verkoper bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is in dit geval zowel aansprakelijk voor de door verkoper door de vertraagde aflevering te leiden schade, en voor eventuele eigen schade van koper.
8.4 Gekochte goederen van verkoper mogen niet doorverkocht worden aan derden.

 

Annulering

9.1 Eventuele annulering van een order komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door verkoper. Bij annulering is verkoper gerechtigd 15% van de verkoopprijs bij koper in rekening brengen, onverlet de mogelijkheid van verkoper om de door de annulering veroorzaakte volledige schadevergoeding te eisen van koper, indien deze schade hoger is dan 15% van de verkoopprijs.

 

Ontbinding

10.1 Een gesloten overeenkomst wordt geacht zonder rechtelijke tussenkomst te zijn ontbonden in geval van de volgende situaties:
– Faillissement, schuldsanering, verleende surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling, de aanvraag hiertoe en/ of andere feiten waardoor koper de beschikkingonbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
– Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Reclames

11.1 Koper is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering, de zaken c.q. de verleende dienst grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan verkoper onverwijld, onder specificatie van de klacht, schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de koper niet binnen 2 dagen na de dag der levering verkoper schriftelijk wijst op gebreken, dan wordt de koper geacht met de staat, waarin de goederen zijn geleverd of de dienst is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
11.2 Verkoper dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar zijn oordeel juist is, zal hij, te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste het factuurbedrag, dan wel zal verkoper zoveel mogelijk streven naar een adequate oplossing, in overleg met de koper, met dien verstande, dat verkoper nimmer gehouden is tot een verdergaande schadevergoeding dan tot ten hoogste het factuurbedrag. Verkoper is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, uit welke hoofde dan ook, verplicht.
11.3 Reclames geven de koper geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel na te laten of uit te stellen.

 

Opschorting en Overmacht

12.1 Verkoper heeft het recht de nakoming van de overeenkomst tijdelijk op te schorten en/ of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden ingeval van overmacht, zonder dat koper recht heeft op schadevergoeding.
12.2 Onder overmacht wordt onder andere begrepen: oorlog; oorlogsgevaar; blokkade; in- en uitvoerverboden; transportvertragingen; niet- of niet tijdige levering door toeleverings bedrijven van verkoper; stakingen; boycot; verlies of beschadiging bij transport; brand; diefstal etc.

 

Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van verkoper wordt voor zover deze door diens aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het factuurbedrag, doch in ieder geval tot het bedrag van de door de verzekeraar vastgestelde schade en gedane uitkering.
13.2 Indien de verzekeraar in een geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering is gedekt, is zoals vermeld de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het factuurbedrag. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade als gevolg van omzet verlies door koper uitdrukkelijk daaronder begrepen. Koper zal verkoper vrijwaren voor claims in verband met schade waarvoor verkoper in de relatie met koper niet aansprakelijk is.
13.3 Verkoper is niet aansprakelijk indien de kwaliteit van de door haar geleverde zaken niet meer voldoet aan de daarvoor gestelde eisen, indien koper of een door koper ingeschakelde derde niet op juiste wijze heeft vervoerd, opgeslagen, gekoeld, uitgestald, behandeld, gebruikt etc.
13.4 Verkoper kan door koper nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die een gevolg is van gebreken ontstaan door fouten in het productieproces, of schade voortvloeiend uit andere (productie)handelingen, van de fabrikant of voor schade welke op welke andere grond dan ook voor rekening en risico van de fabrikant komt, dan wel dient te komen.

 

Geschillenbeslechting

14.1 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
14.2 In geval in rechte komt vast te staan dat enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt geacht, tast dit voor het overige deze voorwaarden niet aan.
14.3 Alle geschillen tussen koper en verkoper waarin de rechtbank bevoegd is, zullen worden berecht door de rechtbank te Alkmaar, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels hieraan in de weg zouden staan.

 

Deponering

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar onder dossiernummer 37122796. Eventuele wijzigingen en/ of aanvullingen worden eveneens bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar gedeponeerd.